Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

obchodnej spoločnosti ERKO trading s.r.o. so sídlom Rovníková 9, 040 12, Košice 

identifikačné číslo: 48125741 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. I, vložka 37180/V 

pre predaj tovaru prostrednictvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese 

www.erkokuchyne.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti  ERKO trading s.r.o., so sídlom Rovníková 9, 040 12 Košice, identifikační číslo: 48125741, zapísanú v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach, odd. I, vložka 37180/V  (dalej len „predávajúci“) upravují v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákoník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupující“) prostrednictvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webové stránke umiestnenej na internetovej adrese www.erkokuchyne.sk, ďalej len „webová stránka“), a to prostrednictvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 

1.2.      Obchodné podmienky sa nevztahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmyslu nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikatelskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.  

1.3.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednat v kúpnej zmluve. Odlišná zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčastou kúpnej zmluvy. Kupna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.  

1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú  dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

 1. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupující pristupovat do svojho uživatelského rozhrania. Zo svojho uživatelského rozhrania môže kupující prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „uživatelský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. 

2.2.      Pri registrácíi na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správné a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v uživatelskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživatelském účtu a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

2.3.      Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživatelským menom a heslom. Kupující je povinný zachovávať mlčanlivost ohľadom informacií dôležitých k prístupu do jeho uživateľského účtu. 

2.4.      Kupující nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám. 

2.5.      Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 3 roky  nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6.      Kupující berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí býť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení predávajúceho, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osôb. 

2.7.      Ceny uvádzané na eshope sú stanovené našími dodávateľmi. Zmeny cien nám oznamuje dodávateĺ, na základe toho sa môže stať, že aktuálna cena uvádzaná na eshope môže byť zmenená. Zákazník je vždy prostredníctvom emailu upovedomení o zmene ceny, keď vytvoril objednávku a nastala takáto situácia. Ostáva na rozhodnutí zákazníka, ktorý objednávku vytvoril či súhlasí so zmenou ceny. Ak nie tak nasleduje storno objednávky zo strany objednávateľa aj dodávateľa. 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1.      Všetky prezentáce tovaru umiestneného vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije. 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenej ceny jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridané hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.  Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazovane vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.  Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci území Slovenské republiky. 

3.4.      Pre objednánie tovaru vyplní kupující objednávkový formulár vo webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

3.4.1.   objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúcí do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), 

3.4.2.   spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovaném spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 

3.4.3.   informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). 

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.  Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenú v uživateľskom účtu či v objednávke  (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). 

3.6.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). 

3.7.      Zmluvní vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptácií), ktoré je predávajúcemu zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.  

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

 1. ENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: prevodom na účet, platba na dobierku, v hotovosti pri osobnom odbere. 

– v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Obchodná 4, 071 01, Michalovce; 

– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcím v objednávke; 

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK79 8330 0000 0029 0082 5381 , vedený v spoločnosti FIO banky (ďalej len „účet predávajúceho“); 

– prostredníctvom úveru poskytnutého tretí osobou. 

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. 

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuto ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom. 

4.4.      V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej umluvy. 

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnení okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. 

4.6.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníka sa nepoužije. 

4.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať. 

4.8.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridané hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho. 

4.9.      Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku ale najneskôr do 48 hodín.  

5.0. Pri objednaní tovaru z iných štátov európskej únie si spoločnosť ERKO trading s.r.o. vyžaduje platbu vopred prevodom na účet. Až po tejto úhrade bude tovar expedovaný zákazníkovi. Ceny dopravy mimo Slovenska sa stanovujú konkrétne pre danú krajinu podľa cien dopravy kuriérskej spoločnosti.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obalu, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, keď porušil ich pôvodný obal. 

5.2.      Nejedná sa o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, plynie táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať aj na adresu prevádzku predávajúceho či na adresu elektronické pošty predávajúceho erkonabytok@gmail.com 

5.3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. AK odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. 

5.4.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokým s tím kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5.6.      V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, pozostáva darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. 

5.8.      Tovar, ktorý je na objednávku s dobou čakania alebo individuálne objednávky nie je možné stornovať. Na tieto objednávky neplatí 14 dňová lehota vrátenia peňazí bez udania dôvodu. 

 1. PREPRAVA A DODÁNIE TOVARU

6.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 

6.3.      V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci 

6.5.      Zásielku od prepravca prevziať. 

6.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. 

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právními predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov). 

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal: 

7.2.1.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej, 

7.2.2.   sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použití predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa, 

7.2.3.   tovar zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy, 

7.2.4.   je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a 

7.2.5.   tovar vyhovuje požadiavkam právnych predpisov. 

7.3.      Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebení tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplývalo to z povahy tovaru. 

7.4.      Prejaví sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvaciatichštyroch mesiacoch od prevzatia. 

7.5.      Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v nej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania  Obchodná 4, 07101, Michalovce 

7.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamační poriadok predávajúceho.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.      Kupujúcemu nastáva vlastnictvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka. 

8.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúcí prostrednictvom elektronické adresy erkonabytok@gmail.com. Informácie o vybavení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 

8.4.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice, 055622078 P. O. Box pre riešenie sporov: P.O.BOX A-35,04065 Košice 1  je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

8.5.      Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporú on-line). 

8.6.      Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svoje pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. 

8.7.      Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečí zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka. 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.      Svojou informačnou povinnosťou voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnení verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDIEĽANÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdieľaní predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných zdieľaní plní predávajúci prostredníctvom zvláštného dokumentu. 

10.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webové stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaní tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

 1. DORUČOVANIE

11.1.  Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Pokým vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od nich sa nedá zmluvne odchýliť, a než by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Evrópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o právu rozhodnutom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I). 

12.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

12.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronické podobe a nie je prístupná. 

12.4.  Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpení od kúpnej zmluvy. 

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie ERKO trading s.r.o., Rovníková 9, 040 12, Košice

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)  

— Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno,  priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:  

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..     

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..     

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..     

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..     

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..     

— Dátum …………..     

(*) Nehodiace sa prečiarknite. 

11. Všetok tovar, je zákazníkovi dodávaný v rozloženom stave / demonte/ a je určený pre samostatnú montáž podľa priloženého návodu a nevyžaduje vysoko odbornú remeselnú skúsenosť, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak. Súčasťou balenia je montážny návod. 

 

Reklamačný formulár

Reklamáciu na tovar je možné uskutočniť do 24 mesiacov v zmysle VOP.

V prípade reklamácie prosíme zaslať email na adresu erkonabytok@gmail.com. V emaily uviesť meno a priezvisko, číslo dodacieho listu, dátum prevzatia a názov výrobku.

Reklamačné konanie bude ukončené v lehote 30 dní od podania reklamácie jednou z možnosti a to: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou opraveného výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak je poškodený alebo chybný diel z montovaného nábytku, prosíme daný diel nemontovať a bezokladne vybaviť reklamáciu. Poškodený diel po  zmontovaní nepodlieha reklamácií, nakoľko poškodenie mohlo nastať nesprávnou manipuláciou.